Limited Şirket

Türk Ticaret Kanunu 573. Maddesinde Limited şirket tanımı yapılmış olmakla birlikte,

Limited Şirketler, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve bu sermayenin, esas sermaye paylarının toplamından oluştuğu şirket türüdür.

Limited şirketlerde, kanunen yasak olmayan her tür türlü ekonomik amaç ve konu gerçekleştirilebilmektedir.

TTK madde 580 uyarınca Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000 TL olmalıdır. Madde 583 uyarınca ise esas sermaye paylarının değerlerinin 25 Türk lirası veya bunun katları olması şarttır.

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Liited şirketler en fazla 50 ortaklı olarak kurulabilir ve faaliyet gösterebilirler.

Kurucularının T.C. vatandaşı ya da Türkiye’de yerleşmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Limited şirketlerde kuruluş aşamasında tescil için sermaye blokesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunur.

Limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabidir

Limited Şirket Kurmak için gerekli belgeler;

  • Kuruluş bildirim formu
  • Dilekçe
  • Kimlikler, vesikalık fotoğraflar
  • Noter tasdikli sözleşme
  • Oda kayıt beyannamesi
  • Kira Kontratı
  • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont

LİMİTED ŞİRKETLERDE BULUNMASI ZORUNLU ORGANLAR

  1. Genel Kurul

Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli kararları almaya yetkili olan şirket organıdır.

  1. Müdürler Kurulu

Temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Limited şirkette, müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur.

Daha fazla detaylı bilgi için ticaret hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar