Kasten Yaralama Suçu (TCK m.86-87)

Kasten yaralama suçu bir kimsenin fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğüne karşı işlenebilen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nda TCK m.86 basit yaralama suçunu oluştururken TCK m.87 neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu oluşturmaktadır.

Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.86)

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası (TCK m.87)

(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 3. c) Yüzünde sabit ize,
 4. d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; (NİTELİKLİ HALLER)

 1. a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 2. b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 3. c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 4. d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde 5 yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde 8 yıldan az olamaz.

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 12 yıldan “18” yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçunda Şikayet

Yalnızca “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek” yaralama suçları şikayete tabidir. Şikayet süresi 6 ay olmakla birlikte mağdur bu süre içerisinde şikayet etmezse şikayetten vazgeçmiş sayılacaktır.  Adli Tıp Rehberine göre Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hasarlar ‘’Yüz bölgesinde 5 cm, vücudun diğer bölgelerinde tek lezyon 10 cm, toplam 20 cm’e kadar cilt-cilt altını ilgilendiren yaramalar’’ şeklinde açıklanır. Örnek olarak mağdurun yüzüne tokat atılmasıyle yüzde oluşan morluk,sıyrık vb.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçlarında Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir ancak kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden olan kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza mahkemeleridir.

Kasten Yaralama Suçunda Maddi ve Manevi Tazminat Davası Mümkün Müdür?

Kasten yaralama fiilinin mağduru zarar verene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir türüdür. Kişinin yaralama neticesinde gördüğü maddi kayıplar içim maddi tazminat davası açılabilmektedir. Kasten yaralama sonucunda oluşan hastane giderleri maddi kayıp olarak örnek verilebilir. Mağdurun fiil nedeniyle belli bir süre çalışamaması halinde maddi tazminat istenebilir.

Manevi tazminat ise meydana gelen manevi zararın büyüklüğü olay tarihi itibariyle paranın satın alma gücü dikkate alınarak hakim tarafından takdir edilir. Örneğin yaralama nedeniyle vücutta oluşan zararın üzüntü ve eleme neden olması veyahut geçici iş göremezlik sebebiyle oluşan psikolojik sıkıntılar manevi tazminat davasına konu edilebilir. Bu tür davaların bir avukat yardımıyla açılması tavsiye olunur.

! Tazminat davaları Asliye Ceza Mahkemelerinde değil, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Uzlaştırma

Basit kasten yaralama suçu ve kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu taraflar arasında uzlaştırma prosedürleri uygulanır. Uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Kasten Yaralama Suçunda Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?          HAGB mümkün müdür? Cezanın Ertelenmesi Mümkün müdür?

Kasten yaralama suçunun basit halleri nedeniyle (yukarıda belirtildi) hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Kasten yaralama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda HAGB kararı verilmesi mümkündür.

Kasten yaralama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hükmedilen hapis cezası ertelenebilmektedir. Cezanın ertelenmesinde mahkemenin belirlediği ceza infaz edilmeden ertelenmiş olur.

ÖRNEK EMSAL KARARLAR

Sanığın, kardeşi şikayetçi F.’nin saklandığı, annesi M.’in de girişini engellemeye çalıştığı mutfağın kapısının cam kısmına vurarak kapı arkasında bulunan annesi katılan M.’i yaralaması eyleminin mala zarar verme ve olası kastla yaralama suçlarını oluşturacağı, T.C.K.nın 44. maddesinde düzenlenen farklı nev’iden fikri içtima kuralı gereği, sanığın daha ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılması gerektiği halde, kanuni olmayan gerekçeyle bilinçli taksirle yaralama ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi… (Yargıtay 4. Ceza Dairesi,2012/2082 E. 2013/17622 K.)

 

Oluşa ve dosya içeriğine göre, katılanın aşamalarda değişmeyen beyanı ile bunu doğrular şekilde sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında katılanın yüzüne tokat attığını ikrar etmesi karşısında, sırf adli muayene raporuna göre katılanın vücudunda darp ve cebir izi bulunamamış olması ya da kasten yaralama eylemi sonucunda vücutta iz kalmamış olmasının suçun oluşmayacağı anlamına gelmediği düşünülmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi…

(Yargıtay 3.Ceza Dairesi,2014/14160 E,2014/29347 K.)

 

Aynı eylem sebebiyle mağdurda hem kemik kırığı hem yüzünde sabit eser meydana gelmiş olmakla, daha ağır neticesi olan, silahla yüzde sabit eser niteliğinde yaralama sebebiyle ceza tayini gerekirken ayrıca 5237 Sayılı T.C.K.nın 87/3. maddesinin de uygulanması suretiyle fazla ceza…Bozmayı gerektirmiş sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA… (Yargıtay 3. Ceza Dairesi,2012/8900 E,2013/23365 K.)

Tavsiye Edilen Yazılar